Books by: Acharya Chandranan Sagarj Suriji

Sect Swetambar Father Shri Punamchand Talkashi Bhai Date of Birth Bhadarwa Sudi 1, V. S. 2017 Place of Birth Adariyana, Khijadiyali, Gujarat Date of Diksha Jeth Badi 11, V. S. 2027, Falana Diksha By Gacha Acharya Shri Darshan Sagar Surishwar Diksha Guru Acharya Shri Nityoday Sagar Surishwar Ganiwarya Pad V. S. 2037 Dadar - Mumbai Panyas Pad V. S. 2047 Prathana Samaj, Mumbai Acharya Pad Magh Sudi 13, V. S. 2053 Mumbai (20-2-97) Languages Known Hindi, Gujarati, Sanskrit, Prakrit, English, Rajasthani Bihar Area Rajasthan, Gujarat, Maharashtra
Published books : 1
Designation : Acharya
Sect : Shwetambar Murtipujak

Share :